Vantaxes e Servizos

Vantaxes e Servizos

A título orientativo, os servizos ofrecidos por COETIVIGO son os seguintes:

 • Correo electrónico corporativo: dominios ingenierosvigo.com e peritosvigo.com. Webmail.
 • Páxina Web corporativa.
 • Mutua profesional (MUPITI). Mupiti.
 • Acción Social (Fundación MUPITI). Mupiti.
 • Visado colexial de documentos, en formatos papel ou electrónico. Visado.
 • Rexistro colexial de documentos, en formatos papel ou electrónico.
 • Revisión de corrección e integridade formal dos traballos.
 • Almacenamento de copia dixital dos traballos visados ou rexistrados.
 • Modelos de documentos tipo para tramitacións: certificados, informes, etc. Modelos de Documentos (Área Privada).
 • Asesoría informática (relacionada co Visado e Rexistro colexial).
 • Certificación de colexiación e estado de habilitación.
 • Servizo de Certificación de Persoas do COGITI acorde á norma UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. Certificación de Persoas.
 • Xestión de póliza colectiva do Seguro de Responsabilidade Civil, con condicións moi favorables para os colexiados. Seguro de Responsabilidade Civil (Área Privada)
 • Defensa profesional.
 • Asesoría Técnica.
 • Asesoría Administrativa.
 • Asesoría Xurídica (externa).
 • Asesoría Laboral (externa).
 • Formación presencial: Xornadas profesionais, Seminarios e Cursos. Formación.
 • Formación on-line (a través da plataforma do COGITI). COGITI Formación e-learning.
 • Guía de Titulacións de Grao e Máster. Titulacións de Grao e Máster.
 • Difusión de actividades formativas externas.
 • Organización de actividades sociais e culturais dirixidas aos colexiados.
 • Vixilancia e comunicación de actualizacións de normativa. Circulares (Área Privada).
 • Tramitación da Acreditación Profesional DPC (a través do COGITI), con recoñecemento noutros países xa obtido ou en curso (Irlanda, Alemaña, etc.). Acreditación DPC.
 • Tramitación da Acreditación de Euroenxeñeiro (a través da Asociación e a UAITIE). Euroenxeñeiro.
 • Difusión de ofertas de emprego. Bolsa de Emprego (Área Privada)
 • Proempleo, plataforma integral de emprego para enxeñeiros técnicos industriais e graduados en enxeñería da rama industrial en España, dirixida a impulsar a túa carreira profesional: Proempleo enxeñeiros.
 • Emisión de circulares de información xeral de interese para os colexiados. Circulares (Área Privada).
 • ToolBox. Portal de xestión de licenzas software para Colexiado e repositorio de aplicacións de software libre no ámbito da enxeñería: COGITI Toolbox.
 • “Paquete de Benvida” totalmente gratuíto para novos Colexiados recentemente titulados, con acceso a un total de 19 ferramentas de CYPE para o deseño, cálculo e dimensionado de Instalacións.
 • Plan Enxeña o futuro. Medidas encamiñadas a motivar a excelencia profesional. Plan Enxeña o futuro.
 • Portal de Licitacións para Enxeñeiros e Empresas de Enxeñería. Licitacións Europeas.
 • Convenios diversos con entidades púbicas e privadas. Convenios (Área Privada).
 • Acceso á Revista Técnica Industrial, en formato dixital, e acceso a todos os contidos e servizos do portal de Técnica Industrial, incluído todo o arquivo histórico, podendo descargar a revista por artigos ou un número completo: Técnica Industrial.
 • Publicación de artigos técnicos na Revista Técnica Industrial.
 • Acto anual de entrega de insignias a recentemente titulados.
 • Colaboración na orla e noutros eventos dos alumnos de cada promoción.
 • Boletín do COGITI, en formato dixital. Boletíns COGITI.
 • Acceso dende calquera ubicación á consulta d totalidade da colección de Normas UNE, cun desconto na compra do 20 % en Normas UNE e publicacións de AENOR. Normas UNE e publicacións AENOR (Área Privada)
 • Acceso á base de datos completa das Fichas Técnicas de Homologación de Vehículos. Fichas técnicas de homologación de vehículos (Área Privada).
 • Biblioteca técnica.
 • Acceso a través do COGITI á Web de La Ley, base de datos de Regulamentos técnicos e lexislación. Regulamentos técnicos e lexislación (Área Privada).
 • Portelo único e tramitación electrónica. Portelo Único.
 • Listas de Peritos de Parte. Rexistro de colexiadosRexistros e Listas de Colexiados (Área Privada).
 • Listas de técnicos para a realización de certificados de ITE no Concello de Vigo. Rexistro de colexiadosRexistros e Listas de Colexiados (Área Privada).
 • Listas de Certificadores en Eficiencia Enerxética. Rexistro de colexiadosRexistros e Listas de Colexiados (Área Privada).
 • Lista de Peritos terceiros para periciais contraditorias na ATRIGA. Rexistros e Listas de Colexiados (Área Privada).
 • Lista de colexiados para actuar como Peritos a disposición do Colexio Notarial de Galicia. Rexistros e Listas de Colexiados (Área Privada).
 • Organización de colexiados formados en Mediación (a través do In.Me.In). Institución de Mediación de Enxeñeiros.
 • Guía de peritos xudiciais, editada por Unión Profesional de Galicia. Rexistros e Listas de Colexiados (Área Privada).
 • Quenda de actuacións xudiciais. Rexistros e Listas de Colexiados (Área Privada).
 • Quenda de Peritos de Xustiza Gratuíta (convenio Xunta de Galicia – CGETI). Rexistros e Listas de Colexiados (Área Privada).
 • Colaboración coa Universidade de Vigo en diversos ámbitos relacionados coa profesión e as titulacións da Rama Industrial.
 • Seguimento da normativa de interese para a profesión e presentación de alegacións, se procede, durante o seu proceso de elaboración pola Administración.
 • Representación dos intereses da profesión en Unión Profesional de Galicia. UPG.
 • Colexiación gratuíta o primeiro ano para egresados da EII de Vigo. Cotas.
 • Exención de cotas a colexiados en situación de desemprego. Cotas.
 • Exención de cotas a colexiados no extranxeiro. Cotas.
 • Bolsas a colexiados desempregados do 50% nos cursos da plataforma on-line do COGITI. COGITI Formación e-learning.
 • Bolsas a colexiados en ERE/ERTE do 50% nos cursos da plataforma on-line d COGITI. COGITI Formación e-learning.
 • Bolsas a colexiados autónomos e traballadores por conta allea (en función da súa renta anual) do 50% nos cursos da plataforma on-line do COGITI. COGITI Formación e-learning.
 • Bolsas a colexiados traballadores autónomos ou traballadores por conta allea, con rentas baixas, do 50% nos cursos da plataforma on-line do COGITI. COGITI Formación e-learning.
 • Bonos de formación para autónomos, exclusivo para colexiados exercentes libres (autónomos dados de alta no RETA / MUPITI). COGITI Formación e-learning.
 • Subvención colexial para actividades de formación de posgrao relacionadas coa actividade profesional do colexiado. Bolsas de COETIVIGO.
 • Escaparate empresarial no portal Web da UAITIE. UAITIE.
 • Engineida, plataforma de crowdsourcing de innovación participativa. Engineidea.
 • Reunións periódicas de grupos temáticos con intereses comúns (exercicio libre, en procura de emprego, técnicos da Administración, formación non regrada, ...).
 • Foros de debate sobre temas de interese.
 • Proxección a nivel autonómico (CGETI, UPG), nacional (COGITI, UAITIE, INGITE) e internacional (FEANI, COGITI).
 • Networking con compañeiros de profesión en actividades colexiais.
 • Liberdade de colexiación, desprazamento e baixa sen requisitos adicionais.