Bolsas COETIVIGO

Bolsas de COETIVIGO

O Colexio concede bolsas á formación externa de colexiados (subvencións de posgrao) con motivo da asistencia a cursos de formación, xornadas técnicas, congresos de enxeñería e outras actividades formativas relacionadas coa profesión.

A continuación podes descargar a solicitude de bolsa de formación externa (subvención de posgrao):

Procedemento para a concesión de bolsas aos colexiados

(Aprobado en Xunta de Goberno do 26 de decembro de 2012).

Obxecto

O obxecto deste procedemento é establecer a sistemática seguida no Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo para a concesión de bolsas a colexiados con motivo da asistencia a cursos, congresos e outras actividades formativas relacionadas coa profesión.

Alcance

Este procedemento é de aplicación a todas as bolsas solicitadas por colexiados do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo para actividades de formación externa ao Colexio. Non será de aplicación aos cursos organizados directamente por COETIVIGO, xa que nestes descontouse xa a citada subvención na cota de inscrición.

Responsabilidades

É responsabilidade da Administración colexial a recepción das solicitudes, o seu rexistro, a verificación do cumprimento dos requisitos necesarios para a súa tramitación, o cálculo do importe subvencionable, a verificación de que non se superan os límites económicos establecidos, e a información ao Secretario, ou quen estatutariamente substitúalle, previamente á celebración de cada reunión da Xunta de Goberno, das solicitudes recibidas que reúnen os requisitos citados.

É responsabilidade do Secretario, ou quen estatutariamente substitúalle, a presentación das solicitudes recibidas, así como as contías solicitadas, á Xunta de Goberno.

É responsabilidade da Xunta de Goberno a aprobación da bolsa solicitada, no caso de que se cumpran os requisitos esixidos para iso.

Requirimentos

Poderán solicitar bolsas por asistencia a cursos de formación de posgrao, xornadas técnicas, congresos de enxeñería, e outras actividades formativas relacionadas coa profesión aqueles colexiados que estean ao corrente das súas obrigacións co Colexio. Non poderán ser beneficiarios aqueles colexiados que se atopen en situación de exención de abono de cotas por xubilación ou convenio coa Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo.

Coa solicitude da bolsa achegarase a seguinte documentación: boletín de inscrición, xustificante de pago e/o factura a nome do solicitante, e xustificante de asistencia.

A subvención será como máximo do 30% da cota de inscrición ou matrícula, excluíndose os gastos de desprazamento e manutención.

A contía máxima de subvención por colexiado será de 30 mensualidades equivalentes de cota colexial nun período de cinco anos.

Só subvencionaranse aquelas actividades formativas complementarias á profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial, incluídas as profesionais que non son propias, cando exista evidencia de que o solicitante vive desa profesión.

Documentación e arquivo

A solicitude do colexiado, así como toda a documentación que achegue, arquivarase no Rexistro de COITIVIGO, así como unha copia da comunicación de concesión ou denegación da bolsa.

Solo se subvencionarán aquellas actividades formativas complementarias a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, incluidas las profesionales que no son propias, cuando exista evidencia de que el solicitante vive de esa profesión.