Datos identificativos

En cumprimento co deber de información recollido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, informámoslle que o COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE VIGO (en diante COITIVIGO), con dirección postal en C/ Venezuela, nº 37, 1º - 36203 Vigo - Pontevedra (España) e N.I.F. Q3670001A, inscrito no Rexistro de Colexios Profesionais de Galicia, é titular do sitio web: https://www.coitivigo.es

Condicións xerais de uso

Con carácter xeral, o usuario obrígase ao cumprimento das presentes condicións e termos de uso e a obrar sempre conforme á Lei, aos bos costumes e ás esixencias da boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que goza e absténdose de utilizar o presente sitio web de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos do titular (COITIVIGO), do resto de usuarios ou, en xeral, de calquera terceiro.

En particular, sen que iso implique restrición algunha á obrigación asumida polo usuario, con carácter xeral e de conformidade co apartado anterior, o usuario obrígase na utilización do presente sitio web a:

  • No caso de que se lle facilite, o usuario debe custodiar adecuadamente o “Nome de usuario” e o “Contrasinal” que lle sexa facilitada por COITIVIGO como elementos identificadores e habilitadores para o acceso aos distintos servizos ofrecidos no sitio web, comprometéndose a non ceder o seu uso nin a permitir o acceso a eles de terceiros, asumindo a responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse dun uso indebido dos mesmos.
  • Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o sitio web, calquera información ou material que fose difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenófobo, incite á violencia ou á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión, ou que de calquera forma atenche contra a moral, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e, en xeral, que vulnere a normativa vixente española e do seu país de residencia.
  • Non introducir, almacenar ou difundir mediante o sitio web ningún programa de computador, datos, virus, malware, código, ou calquera outro ficheiro que sexa susceptible de causar danos ou calquera tipo de alteración no sitio web, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes de COITIVIGO de calquera usuario, ou en xeral de calquera terceiro, que poida impedir o normal funcionamento dos mesmos.
  • Non destruír, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacións, programas, documentos electrónicos, ou en xeral os ficheiros, de COITIVIGO, dos usuarios ou de terceiros.
  • Os menores de idade, para facer uso do sitio web de COITIVIGO, deben obter previamente permiso dos seus pais, titores ou representantes legais, quen será considerados responsables de todos os actos realizados polos menores ao seu cargo.
  • A navegación a través do noso sitio web non require dun rexistro previo. Con todo, cando vostede visita a nosa páxina web, os nosos servidores web almacenan de forma estándar información como a dirección IP e o dominio desde o que se obtén o acceso, a data e a hora da visita, etc. Doutra banda, certas funcionalidades do noso sitio web esixen que facilite información adicional a través do correspondente formulario (por exemplo: o seu nome e apelidos, dirección postal ou electrónica de contacto, teléfono,…). COITIVIGO tratará sempre os seus datos de carácter persoal conforme as condicións publicadas na Política de Privacidade do sitio web.

COITIVIGO poderá, en todo momento e sen previo aviso, modificar as presentes Condicións Xerais, así como as Condicións Particulares que se puidesen incluír, mediante a publicación das devanditas modificacións no sitio web, co fin de que poidan ser coñecidas polos usuarios.

Propiedade intelectual e industrial

COITIVIGO é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web (https://www.coitivigo.es), así como dos elementos contidos na mesma (imaxes, son, audio, vídeo, software, textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.).

Todos os dereitos están reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída na súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de COITIVIGO. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial que son titularidade de COITIVIGO.

Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou dispositivo, ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas páxinas de COITIVIGO.

Exoneración de responsabilidade

COITIVIGO non garante a ausencia de erros no acceso ao sitio web, no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que dedicará os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, emendalos ou actualizalos.

Tanto o acceso á web de COITIVIGO como o uso que poida facerse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. COITIVIGO non se fai responsable dos sitios webs non propios aos que se pode acceder mediante vínculos ou ligazóns ("links") aloxados no devandito sitio web, ou de calquera contido posto a disposición por terceiros.

Calquera uso dun vínculo ou acceso a un sitio web non propio é realizado por vontade e risco exclusivo do usuario. COITIVIGO non recomenda nin garante ningunha información obtida a través dun vínculo alleo a COITIVIGO, nin se responsabiliza de ningunha perda, reclamación ou prexuízo derivada do uso de leste e do acceso á información doutros sitios webs desde o sitio web de COITIVIGO.

COITIVIGO non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente no sitio web, redes sociais ou plataformas dixitais de COITIVIGO.

No sitio web alóxanse contidos publicitarios ou patrocinados. Os anunciantes ou patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión na páxina web cumpre a normativa que en cada caso poidan ser de aplicación. COITIVIGO non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.

COITIVIGO non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), nin aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presenza de virus no computador ou dispositivo do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos do sitio web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo. Con todo, en cumprimento do disposto na LSSICE 34/2002, do 11 de xullo, COITIVIGO ponse ao dispor de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rogamos póñase en contacto con COITIVIGO.

COITIVIGO non se responsabiliza das respostas que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen no seu portal, polo que en ningún caso poderá derivarse efecto xurídico vinculante das mesmas.

Lei e xurisdición aplicable

COITIVIGO e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio de COITIVIGO para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso do sitio web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, COITIVIGO e o usuario sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da cidade de Vigo (Pontevedra) en España.