Política de privacidade

O modelo de xestión da privacidade e a protección de datos do COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE VIGO (COITIVIGO) baséase no seguinte marco xurídico:

 • Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos devanditos datos, e polo cal se derroga a Directiva 95/46/CE.
 • Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantías de dereitos dixitais.
 • As directrices do Grupo de Traballo do Artigo 29 (https://edpb.europa.eu/about-edpb/more-about-edpb/article-29-working-party_es)
 • A Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE).

Responsable do tratamento dos seus datos:

 • Identidade: O COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE VIGO (en diante COITIVIGO), é o titular do sitio web: https://www.coitivigo.es
 • N.I.F.: Q3670001A
 • Dirección postal: C/ Venezuela, nº: 37, 1º - 36203, Vigo - Pontevedra (España)
 • Teléfono: 986 43 17 93
 • Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Correo electrónico do D.P.D.: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Finalidade coa que tratamos os seus datos persoais:

COITIVIGO informa aos usuarios que a finalidade do tratamento dos datos solicitados contempla:

 • Xestionar os servizos ofrecidos aos usuarios a través da plataforma aloxada no sitio web mediante acceso e clave.
 • A atención de solicitudes informativas realizadas polos usuarios a través do formulario de contacto do noso sitio web.
 • A inclusión na axenda de contactos de usuarios.
 • Informar das actividades realizadas por COITIVIGO e as organizadas por outras empresas ou entidades, así como proporcionar a información relevante para o desenvolvemento da profesión e outros servizos de interese.
 • A prestación de servizos de COITIVIGO aos usuarios do sitio web.
 • Xestionar a relación contractual e/ou comercial e verificar o cumprimento das Condicións Xerais e Particulares que o usuario aceptase en cada momento en relación coa súa utilización do sitio web.
 • Informar dos servizos a usuarios e consumidores, así como verificacións e modelos de impresos para o seu exercicio por parte dos interesados (todo iso con acceso directo ao documento PDF).
 • Comunicacións informativas, dirixidas aos usuarios e contactos de COITIVIGO.

Lexitimación para o tratamento dos seus datos:

Verifícase o consentimento expreso do usuario a través da selección da casa “check” de envío do formulario onde verifica o seu consentimento.

Se o usuario é cliente, as bases xurídicas que lexitiman os tratamentos indicados son: a execución do contrato de prestación de servizos previamente contratado e o interese lexítimo de COITIVIGO.

Tempo que conservaremos os seus datos:

Só se almacenarán os datos persoais dos usuarios na medida en que sexan necesarios para a súa utilización segundo a finalidade para a que foron solicitados e segundo a base xurídica do tratamento destes. Almacenaranse os datos persoais mentres exista unha relación contractual e/o comercial co usuario e mentres este non exerza o dereito de supresión, cancelación e/o limitación do tratamento dos datos persoais.

Destinatarios aos que se comunicarán os seus datos:

COITIVIGO informa os usuarios de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal, ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento.

Respecto ao uso de imaxes, solicitarase o consentimento expreso do interesado, ou na súa falta do seu representante legal, relativos á súa imaxe (foto ou vídeo), para que sexan publicados no sitio web, plataformas dixitais, redes sociais e medios físicos.

Nas plataformas dixitais utilizadas por COITIVIGO, no caso de que resulte absolutamente necesario que o tratamento dos datos persoais realícese, parcial ou totalmente, fóra do territorio nacional, quedará garantindo un nivel adecuado de protección de acordo con a lexislación aplicable, xa sexa porque o país ou organización de destino ofreza dita garantía (por exemplo, no caso de tratamentos en Estados Unidos, por adhesión do provedor ao sistema de Cláusulas Contractuais Estándar (SCCs) de xuño de 2021 da Unión Europea), ou porque a persoa ou entidade encargada do tratamento comprometeuse contractualmente á mesma.

Os seus dereitos cando nos facilita os seus datos:

De conformidade co establecido na normativa aplicable, COITIVIGO informa o usuario, cliente ou colexiado que ten os seguintes dereitos derivados da normativa aplicable:

 • Acceso: Permite ao titular dos datos obter información sobre se en COITIVIGO estamos a tratar datos persoais que lle conciernen ou non e, en tal caso, ten dereito a obter información sobre os seus datos de carácter persoal sometidos a tratamento.
 • Rectificación: Permite corrixir erros e modificar os datos que resulten ser inexactos ou incompletos.
 • Supresión: Permite que os datos sexan suprimidos e deixen de tratarse por COITIVIGO, salvo que exista obrigación legal de conservalos e/o prevalezan outros motivos lexítimos para o seu tratamento por COITIVIGO. Por exemplo, cando os datos persoais xa non sexan necesarios en relación cos fins para os que foron recolleitos, poderá solicitar que se supriman sen dilación indebida eses datos.
 • Limitación: Baixo as condicións establecidas legalmente, permite que o tratamento de datos paralícese, de tal maneira que se evite por parte de COITIVIGO o seu tratamento nun futuro, que unicamente os conservará para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Oposición: En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. COITIVIGO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Portabilidade: Permite ao interesado recibir os seus datos persoais que lle incumban e que facilitase a COITIVIGO, e poder transmitilos directamente a outro responsable nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica. Para o exercicio deste dereito, será necesario que o cliente proporcione un correo electrónico válido.

Onde exercer os seus dereitos:

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, poderán opoñerse ao tratamento dos datos, así como exercer o dereito á portabilidad dos seus datos.

Para facer uso do exercicio destes dereitos, o usuario deberá dirixirse mediante comunicación á dirección de correo Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. ou á dirección postal C/ Venezuela, nº 37, 1º - 36203 Vigo - Pontevedra (España). Dita comunicación deberá conter a seguinte información: nome e apelidos (deberá acreditar a súa identidade coa copia do DNI ou pasaporte), a indicación do dereito solicitado, motivos alegados e documentos acreditativos correspondentes. Se a comunicación realízase por correo electrónico responderase pola mesma vía, salvo que na petición se indique outra vía de comunicación distinta.

Delegado de Protección de Datos de COITIVIGO:

O Delegado de Protección de Datos é o encargado de protexer o dereito fundamental á protección de datos persoais de COITIVIGO e encárgase do cumprimento da normativa de protección de datos.

Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos de COITIVIGO:

 • Identidade: AUDITORICER S.L.
 • N.I.F.: B09586553
 • Dirección postal: Rúa Vitoria 13, 2º Esquerda, 09004, Burgos
 • Teléfono: 947 55 66 40
 • Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

É de sinalar que, se considera que COITIVIGO non tratou os seus datos persoais de acordo con a normativa e/ou desexa presentar a reclamación dos seus dereitos en materia de protección de datos, tales como o acceso, a rectificación dos datos, a supresión, a limitación, a oposición ao tratamento dos datos, así como exercer o dereito á portabilidade dos seus datos, pode facelo ante o Delegado de Protección de Datos de COITIVIGO.

Para iso, o usuario deberá remitir comunicación escrita á dirección de correo Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. ou á dirección postal AUDITORICER S.L. C/ Vitoria 13 – 2º Izda. 09003 Burgos (España). Dita comunicación deberá conter a seguinte información: nome e apelidos (deberá acreditar a súa identidade coa copia do DNI ou pasaporte), a indicación do dereito solicitado, motivos alegados e documentos acreditativos correspondentes. Se a comunicación realízase por correo electrónico responderase pola mesma vía, salvo que na petición se indique outra vía de comunicación distinta.

Así mesmo, todo interesado terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. O exercicio destes dereitos é gratuíto.