Consumidores

Consumidores

Mediante o seguinte formulario os consumidores e usuarios poderán realizar unha solicitude de información, queixa, reclamación ou denuncia.

As reclamacións ou denuncias que se formulen contra o Colexio están suxeitas á lexislación estatal e autonómica sobre procedemento administrativo.

As reclamacións ou denuncias que se formulen ao Colexio contra un profesional colexiado tramitaranse conforme ao título V (Réxime disciplinario) dos vixentes Estatutos Xerais (Real Decreto 132/2018. B.O.E. nº 100 do 25/04/2018). O Colexio resérvase o dereito de exercitar accións xudiciais se así o estima oportuno.