A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigacións de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

Cabe puntualizar a peculiaridade dos Colexios Profesionais como Corporacións de Dereito Público, polo que no réxime establecido na Lei 19/2013 unicamente é de aplicación no relativo ás súas actividades suxeitas a Dereito Administrativo. Segundo a Lei 2/1974, do 13 de febreiro, sobre Colexios Profesionais, serían aquelas que teñen como finalidade a ordenación do exercicio das profesións, a representación exclusiva das mesmas, a defensa dos intereses profesionais dos Colexiados e a protección dos intereses dos consumidores e usuarios, entre as que se atopa todo o relacionado co visado profesional como acto de control suxeito ao dereito Administrativo e realizado polo Colexio en exercicio da Función Pública atribuída por Lei.

Data de última actualización: Abril 2022.

Información Institucional, organizativa e de planificación

Información económica, orzamentaria e estatística

Nota: A información orzamentaria, económica e estatística de cada exercicio está dispoñible na Memoria Anual correspondente.

Rexistro de actividades de tratamento

Inventario do Rexistro de actividades de tratamento de acordo á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais:

Non atopas o que buscas?

Consulta o noso Mapa Web ou Contacta connosco.

Mapa Web Contacta connosco