Fins e Funcións

Fins e Funcións

O Colexio Oficial de Peritos e Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo é unha corporación de dereito público, de carácter representativo da profesión, amparado pola Lei e recoñecido polo Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia, con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

O ámbito territorial do Colexio é a provincia de Pontevedra.

Fins

O Colexio terá os fins propios dos órganos corporativos profesionais, e como finalidade última a tutela do correcto exercicio da profesión como garantía dos dereitos dos cidadáns. En particular:

 1. Velará para que se remova calquera obstáculo xurídico ou doutra índole que impida o exercicio polos peritos, enxeñeiros técnicos industriais e titulados de grao da rama industrial das atribucións integradas na súa actividade profesional que legalmente teñen recoñecidas.
 2. Igualmente velará por que se recoñeza o carácter privativo da actuación profesional dos peritos, enxeñeiros técnicos industriais e titulados de grao da rama industrial nas atribucións que legalmente teñen recoñecidas, promovendo, se for o caso, as actuacións administrativas ou xudiciais que no seu ámbito territorial correspondan contra a intrusión profesional.
 3. Tratará de lograr a constante mellora do nivel de calidade das prestacións profesionais dos colexiados, promovendo a súa formación continua e o seu perfeccionamento permanente.
 4. Promoverá o desenvolvemento profesional e a formación continuada do profesorado titulado en enxeñaría técnica industrial ou en grao da rama industrial, e colaborará coas institucións educativas para programar e realizar actividades de formación científica e técnica.
 5. Cooperará na mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos habilitantes para o exercicio das correspondentes profesións.
 6. Colaborará coas administracións públicas no exercicio das súas competencias, nos termos previstos na lexislación vixente.

Funcións

Son funcións do Colexio:

 1. Ordenar e vixiar o exercicio da profesión, velando polo seu prestixio e ordenar no marco da súa competencia a actividade dos colexiados, velando pola ética e dignidade profesional destes así como conciliando os seus intereses co interese social e os dereitos dos cidadáns.
 2. Cumprir e facer cumprir aos colexiados as normas legais que afecten o exercicio profesional en todas as súas modalidades, así como exercer a potestade sancionadora sobre os colexiados na orde orgánica e deontolóxica.
 3. Representación e defensa dos dereitos e intereses da profesión ante os tribunais, administracións públicas e toda clase de institucións oficiais ou privadas, así como ante calquera persoa física ou xurídica, con lexitimación suficiente para ser parte de cantos procedementos e litixios afecten a profesión, así como para exercer o dereito de petición conforme a lei. Velará para que se remova calquera obstáculo xurídico ou doutra índole que impida o exercicio polos peritos, enxeñeiros técnicos industriais e titulados de grao da rama industrial das atribucións integradas na súa actividade profesional que legalmente teñen recoñecidas.
 4. Perseguir ante os tribunais ou ante as administracións públicas os casos de intrusión en que se pretenda indebidamente exercer a profesión, o uso do título ou das atribucións profesionais do perito industrial, do enxeñeiro técnico industrial e dos titulados universitarios de grao nos campos do ensino técnico propios da enxeñaría industrial, as construcións e as instalacións industriais, así como adoptar as medidas necesarias para evitar a competencia desleal.
 5. Recoller e canalizar as aspiracións da profesión, elevando aos organismos oficiais competentes cantas suxestións garden relación coa prestación dos servizos propios daquela, procurando a adecuación da actividade profesional ás exixencias da sociedade.
 6. Informar e asesorar os colexiados sobre o ordenamento xurídico relativo ao exercicio da profesión.
 7. Organizar congresos, xornadas, reunións e outros actos de carácter científico ou técnico relacionados coa profesión, así como cursos para a formación e o perfeccionamento profesional dos colexiados.
 8. Organizar e promover actividades e servizos comúns de carácter cultural, recreativo ou calquera outro de interese para os colexiados.
 9. Manter un servizo de información para dar resposta ás demandas de traballo.
 10. Fomentar entre os colexiados os servizos de previsión, mutualidade e cooperativismo.
 11. Efectuar o visado dos proxectos, informes, ditames, valoracións, peritacións e demais traballos subscritos polos colexiados, cando así o soliciten por pedimento expreso dos seus clientes ou o impoñan as leis.
 12. Efectuar o rexistro documental daqueles traballos ou documentos técnicos subscritos polos colexiados, cando estes o soliciten.
 13. Encargarse do cobramento das remuneracións e honorarios devengados no exercicio libre da profesión cando o colexiado o solicite, nos termos previstos nestes estatutos.
 14. Resolver por laudo arbitral, por instancia das partes interesadas, as discrepancias xurdidas no cumprimento das obrigas dimanantes dos traballos realizados polos colexiados no exercicio da profesión.
 15. Intervir, en vía de conciliación ou arbitraxe, nas cuestións que por motivos profesionais se susciten entre os colexiados e, en xeral, procurar a harmonía e colaboración entre estes.
 16. Realizar cantas funcións redunden en beneficio da protección dos intereses dos consumidores e usuarios polos servizos prestados polos seus colexiados.
 17.  Emitir informe nos procedementos administrativos ou xudiciais en que se discutan cuestións relacionadas cos honorarios profesionais.
 18. Mediar e velar pola ordenación e retribución dos colexiados que exerzan a súa profesión por conta allea, mantendo relación coas distintas organizacións de índole laboral.
 19. Facilitar aos tribunais, conforme as leis, a relación de colexiados que puidesen ser requiridos para intervir como peritos nos asuntos xudiciais ou designalos directamente, segundo proceda.
 20. Relacionarse e coordinarse con outros colexios profesionais e asociacións, así como co Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais.
 21. Exercer cantas funcións lle sexan encomendadas ou delegadas polas administracións públicas.
 22. Participar nos consellos, xuntas, comités ou calquera outro tipo de órgano consultivo ou representativo da Administración de Galicia cando esta o requira ou así se estableza na normativa vixente.
 23. Asesorar as administracións públicas e colaborar con elas na realización de estudos e informes, elaboración de estatísticas e outras actividades relacionadas coa enxeñaría industrial que lle poidan ser solicitadas ou que se acorde formular por propia iniciativa.
 24. Asesorar entidades de calquera natureza e particulares en materias da competencia do Colexio, e emitir os informes que se lle requiran.
 25. Emitir informe sobre aqueles proxectos de normas que elabore a Comunidade Autónoma de Galicia, e do Estado se procedese, que afecten os profesionais que agrupen ou se refiran aos fins ou funcións a eles encomendados.
 26. Informar as autoridades competentes dun Estado membro da Unión Europea, nos termos previstos na Lei sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.
 27. Participar na elaboración dos plans de estudo de grao de enxeñaría da rama industrial e nos consellos sociais das universidades.
 28. Calquera outra actuación que redunde en beneficio dos intereses do Colexio, dos colexiados ou da enxeñaría técnica industrial.