En aplicación dos estatutos, todos os alumnos/as de Grado en Enxeñería da Rama Industrial que o desexen poden solicitar a condición de pre-asociado/a da Asociación, sempre que cumpran os requisitos académicos e administrativos expostos.

Unha vez obtida a condición de pre-asociado/a, a mesma terá validez durante o ano académico en curso, podendo no seu caso solicitarse a renovación de devandita condición para o ano seguinte tras realizar a nova matrícula, aportando á Asociación a documentación actualizada que xustifique que se seguen cumprindo os requisitos esixidos.

A documentación necesaria para solicitar a pre-asociación, que deberá entregarse na sede da Asociación ou ben remitirse por vía telemática con firma dixital, é a seguinte:

  • Instancia de Solicitude asinada, segundo modelo que se achega.
  • Declaración Responsable asinada, segundo modelo que se achega.
  • Copia de Extracto de Expediente actualizado.
  • Copia de Documento Identificativo: DNI, NIE ou documento equivalente.
  • Unha fotografía en tamaño carnet.


INSTANCIA DE SOLICITUDE DE PRE-ASOCIADO: (en castelán)

Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de Vigo © 2014-2021. Todos os dereitos reservados.